Školní řád SUPŠ

Posláním tohoto školního řádu je podrobně a jasně stanovit pravidla vztahů mezi žáky na straně jedné, a vzdělávacím procesem, pedagogickým sborem a vedením školy jako jeho nositeli na straně druhé. Jednoznačně specifikovat práva a povinnosti žáků vyplývající ze školského zákona a dalších předpisů. Určit podmínky, za kterých mohou žáci využívat zařízení a vybavení školy, a zásady pro vzájemnou spolupráci, která je pro úspěšné studium nezbytná.

Školní řád je k dispozici k prohlédnutí či ke stažení ve formátu PDF:

Školní řád SUPŠ

Hodnocení pozdních příchodů a neomluvených hodin:

Pravidla pro jednotný přístup třídních učitelů
k pozdním příchodům a neomluveným hodinám

Poučení k výjimkám při překročení 25 % absence