O škole

Škola byla založena 7. října 1921 jako Státní odborná škola pro zpracování dřeva. Po dobu své existence několikrát změnila název, její zaměření však zůstávalo vždy v zásadě stejné. Jde o školu uměleckoprůmyslovou, zabývající se oblastí tvorby interiéru a užitého umění. Škola postupně sdružovala různé studijní obory, z nichž některé byly časem přejmenovávány, některé zanikly a jiné byly zřízeny. Teprve v šedesátých letech se skladba oborů školy ustálila a od těch dob trvá podnes již bez významných změn.

V nynější době najdeme v krásné budově architekta Františka Vahaly na Žižkově náměstí osm vzdělávacích programů: Design nábytku a interiéruTvorba nábytku a interiéruPropagační grafikaScénografieTvorba pro dětiŘezbářství a produktový designUžitá malbaVýstavní a prostorový design. Studuje zde okolo tři sta padesáti studentů. Přijímáno je po deseti studentech pro každý umělecký vzdělávací program, pro vzdělávací program Tvorba nábytku a interiéru dvacet uchazečů.

Zvláštností školy je, že sdružuje obory, které jsou svou technologickou povahou rozdílné, svou působností však směřují všechny do sféry jediné. Záměrem zakladatelů školy bylo postihnout oblast tvorby interiéru a hmotné kultury v celé šíři, po vzoru výmarského Bauhausu, z jehož programu převzala škola myšlenku sepětí řemesla a umění.

Součástí školy je od roku 1996 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová se vzdělávacími programy Design herních předmětů, Interiérová tvorba, Malba a přidružené techniky a Řezbářství a restaurování dřeva. Škola připravuje studenty na tvůrčí činnost v oblasti užitého umění, kde je kladen důraz na dokonalé zvládání uměleckého řemesla a designu. Uvedené obory ve stejné specializované podobě na vysokých školách neexistují.

Základní koncepce a program školy vycházejí z názoru, že není kvalitního umění bez kvalitního řemesla. Umění, jež není zvládnuto po stránce řemeslné, bývá historií rozpoznáno jako neumění. Není důvod domnívat se, že právě dnešní doba na tomhle něco změní. V projevech civilizace však nelze přehlížet názory směřující ke zpochybnění těchto hodnot. Proto cítíme jako naši základní povinnost bránit umění před neuměním a solidní umělecké řemeslo před diletantismem.

K tomu je škola vybavena kvalitními ateliéry a dílnami s veškerou potřebnou technikou a řadou specializovaných učeben a pracovišť, kde se o vzdělávání studentů stará více než padesát praktických a teoretických pedagogů. Většinu sboru tvoří výtvarníci a techničtí odborníci. Všem studentům je trvale přístupný internet a rozsáhlá studijní knihovna. K relaxaci slouží plavecký bazén a bowlingová dráha.

V podstatě je cíl našeho snažení prostý – dělat dobrou školu. Za ideální budeme považovat stav, kdy tato škola nebude kulturní vkus veřejnosti pouze vnímat a odrážet, ale v souladu s odkazem jejích zakladatelů také spoluutvářet.

Mgr. Pavel Kovářík
ředitel školy

Další informace o škole

Každoročně je pořádán týdenní plenér doma i v zahraničí, žáci mohou využívat školní bazén, v budově školy je možnost občerstvení v bufetu.

Škola je zapojena do zahraničních projektů Leonardo da Vinci a Socrates. S Francií, Německem a Švédskem se účastní mnoha výstav a akcí doma i v zahraničí.

Škola nemá vlastní internát, ale přijatí žáci jsou vždy ubytováni v jiných internátech. Při přijetí žáka obdrží rodiče seznam adres a ubytování si vyřizují sami. Obědy jsou zajištěny v blízké základní škole.

 

 

Výroční zprávy

Další dokumenty