den otevřených dveří, vzdělávací program

Tvorba nábytku a interiéru

Vítejte!

Následující video Vám představí obor Tvorba nábytku a interiéru.

Často kladené dotazy uchazečů

Jaké je vybavení školy?

Veškerá výuka probíhá v areálu školy – včetně praktických cvičení. Ve škole je:

 • dílenská budova s ručními dílnami a strojovnou
 • nová jídelna (2020)
 • tělocvična
 • venkovní hřiště
 • bazén
 • v současné době se buduje nová Wi-Fi síť pro celou školu

Bližší informace o technickém vybavení a zázemí školy jsou včetně fotografií na stránkách školy.

Jaké je organizační členění střední školy?

Na střední škole je celkem osm oborů rozdělených do tří tříd po třiceti studentech. Sedm oborů je zařazeno do skupiny Umění a Užité umění, obor Tvorba nábytku a interiéru není zařazen mezi umělecké obory.

Třída A
- Design herních předmětů – 10 studentů v ročníku
- Řezbářství a produktový design – 10 studentů v ročníku
- Scénografie – 10 studentů v ročníku

Třída B
- Užitá malba – 10 studentů v ročníku
- Propagační grafika – 10 studentů v ročníku
- Výstavní a prostorový design – 10 studentů v ročníku

Třída C
- Design nábytku a interiéru – 10 studentů v ročníku
- Tvorba nábytku a interiéru – 20 studentů v ročníku

Jednotlivé třídy mají společnou výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a některých odborných předmětů. Studenti se potom dále rozdělují na jednotlivé obory pro praktickou výuku a další odborné předměty.

Proč jsou na škole dva nábytkářské obory a jaký je mezi nimi rozdíl?

Nábytkářství je oborem na pomezí mezi uměleckým a technickým (ostatně i v názvu naší školy není slovo uměleckoprůmyslová náhodou).

Obor Design nábytku a interiéru je zaměřen především na výtvarnou stránku procesu tvorby. To je patrné i z hodinové dotace na předměty Výtvarná výchova a Navrhování.

Obor Tvorba nábytku a interiéru je naopak orientovaný více technickým směrem. Nezůstáváme u samotného návrhu, ale zpracováváme, v rámci předmětů Konstrukce nábytku a Technologie veškerou technickou dokumentaci nezbytnou pro vlastní výrobu navrženého nábytku.

Obě složky nábytkové tvorby však nelze zcela oddělit. Proto si studenti obou oborů v rámci výuky projdou všemi fázemi procesu tvorby nábytku od tvarování a navrhování, přes technické řešení hlavních konstrukčních uzlů po volbu optimálních technologických postupů při jeho výrobě. Oba obory mají společnou snahu vštípit studentům skutečnost, že tvůrčí svoboda při navrhování vychází z pochopení konstrukčních principů a technologických postupů a naopak nová konstrukční řešení mohou být východiskem pro nové možnosti v oblasti tvarování (jak to můžeme vidět například v architektuře a dalších oborech).

Na některé odborné předměty se studenti oboru Tvorba nábytku a interiéru dále rozdělují do menších (desetičlenných) skupin. To umožňuje vyučujícím zaujmout individuálnější přístup ke studentům při jejich tvůrčí práci.

Je možný přestup mezi jednotlivými obory?

Mezi jednotlivými obory vyučovanými na škole je ve výjimečných případech možné přestoupit za těchto podmínek:

 • Pokud se jedná o přestup z oboru Tvorba nábytku a interiéru na jiný umělecký obor, musí uchazeč složit talentovou zkoušku v řádném termínu. Pokud se jedná o příbuzný obor (Design nábytku a interiéru) lze teoreticky přestoupit po složení rozdílových zkoušek bez ztráty ročníku. Každý případ je posuzován individuálně.
 • Při přestupu na obor Tvorba nábytku a interiéru z jiného oboru musí uchazeč složit rozdílové zkoušky. Každý případ je pak posuzován individuálně.
Jaký je obecně rozvrh studentů oboru Tvorba nábytku a interiéru?
 • výuka začíná v 8:00 hodin (nulté hodiny jsou naprostou výjimkou),
 • odpolední vyučování je v Po, Út, Čt zpravidla nejdéle do 17:35 (max. 18:25),
 • celkový počet hodin na oboru Tvorba nábytku a interiéru je v 1. a 4. ročníku 34;
  v 2. a 3. ročníku 35
Lze sladit plnění studijních povinností žáka Vaší školy s časovou náročností kladenou např. na sportovní reprezentaci?

Počet vyučovacích hodin týdně je na našem oboru nejnižší z celé školy. Kromě toho se snažíme, aby úkoly, které studenti dostávají, bylo možné plnit v rámci výuky ve škole, tak aby jim zbývalo maximum času na další mimoškolní činnosti a vlastní zájmy.

Vzhledem k charakteru výuky (tvůrčí činnost pod vedením odborných pedagogů) však není možné žádný obor naší školy studovat podle individuálního plánu.

Jaké je zastoupení chlapců a děvčat na oboru Tvorba nábytku a interiéru? Je studium vhodné i pro dívky?

Ve třídách oboru Tvorba nábytku a interiéru jsou zastoupeni chlapci a dívky přibližně v poměru 50:50. Dívky se v současné době uplatňují prakticky ve všech oborech lidské činnosti. V oblasti interiérové tvorby a designu tomu není jinak.

V čem spočívá výuka v dílnách?

Praktická cvičení probíhají v dílenské budově v areálu školy. V dílnách stráví studenti týdně v 1. ročníku 4 hodiny, ve 2. ročníku 6 hodin, ve 3. a 4. ročníku 8 hodin. První a druhé ročníky pracují v ručních dílnách, třetí a čtvrté ročníky pracují kromě toho ve strojovně na dřevoobráběcích strojích. Výuka je zpravidla sdružená do několikahodinových bloků.

Smyslem praktických cvičení není konkurovat učňovským oborům (viz relativně malá hodinová dotace), ale seznámit se v praxi se základními konstrukčními spoji a materiály (převážně na bázi dřeva) používanými při výrobě nábytku. Tuto zkušenost pak studenti využívají pro svojí hlavní činnost – navrhování, dimenzování a konstruování nábytku, stanovení technologických postupů výroby apod. To ale neznamená, že v dílnách nevznikají pod vedením zkušených pedagogů velmi kvalitní a řemeslně zpracované výrobky.

Strojovna je vybavená tradičními i moderními stroji (CNC, laser, dýhovací vakuový lis…), umožňujícími vyzkoušet si většinu běžně používaných technologických operací. 

Co obsahuje studium oboru Tvorba nábytku a interiéru?

V prvním ročníku převažují stejně jako na všech středních odborných školách všeobecně vzdělávací předměty. Výjimku tvoří především předmět Nauka o materiálech, ve kterém se studenti seznamují s materiály používanými v nábytkářském průmyslu. Kromě toho mají jednu hodinu technologie a strojnictví. Důležité je zmínit předmět Počítačová grafika, ve kterém se seznamují s programem AutoCAD, který potom ve vyšších ročnících používají pro kreslení konstrukčních výkresů.

Ve druhém ročníku stále převažují všeobecně vzdělávací předměty, přibývá předmět Konstrukce nábytku, ve kterém se seznamují s nejběžnějšími konstrukčními spoji, výrazovými prostředky používanými při tvorbě nábytku a bytového interiéru, antropometrií a ergonomií a rozměry jednotlivých druhů nábytku.

Ve třetím ročníku dále přibývají další hodiny technologie, praktické výuky a konstrukce nábytku, kde studenti samostatně navrhují úložné prostory, stolový, lehací a sedací nábytek.
Ve druhém a třetím ročníku se mohou studenti zapsat na volitelný předmět Nové technologie a materiály, ve kterém se učí ovládat počítačem řízené stroje a zařízení, kterými je vybavená naše škola (2x CNC, laser, 3D tiskárny…) a v teoretické rovině i další nejnovější zařízení, kterými naše škola nedisponuje. Dále se seznamují s nejnovějšími materiály a technologickými postupy. Tento předmět má „plovoucí“ osnovy, tak aby mohl pružně reagovat na nejnovější trendy v nábytkářském průmyslu a příbuzných oborech.

Ve čtvrtém, maturitním ročníku, pracují studenti v průběhu celého školního roku na praktické maturitní zkoušce s obhajobou. Na této práci si vyzkouší všechny etapy technické přípravy výroby – na počátku roku na základě zadání navrhují vlastní výrobek a zpracovávají výkresovou dokumentaci, na základě které potom v dílnách nábytek vyrábí. V podzimních a jarních měsících potom k maturitnímu výrobku zpracovávají technologickou dokumentaci.
Kromě toho probíhá ve všech předmětech běžná výuka. Například v rámci předmětu Konstrukce nábytku vypracovávají návrh řešení bytového interiéru.
Ve čtvrtém ročníku mohou studenti navštěvovat nepovinný literární a matematický seminář.

Na konci čtvrtého ročníku skládají studenti maturitní zkoušku z předmětů: Český jazyk a literatura; volitelně Anglický jazyk nebo Matematika; Technologie; Konstrukce nábytku. 

Jak náročná je na vašem oboru výuka matematiky?

Studenti obou nábytkářských oborů mají matematiku po celé čtyři roky (dvě hodiny týdně + nepovinný matematický seminář 2 hodiny týdně pro studenty čtvrtého ročníku). To jim dává možnost z matematiky maturovat a dále to rozšiřuje studentům těchto oborů možnost volby dalšího studia i o technické vysoké školy.

Jezdí studenti na zahraniční stáže?

Naše škola je zapojena do projektu Erasmus+. V rámci tohoto programu vyjíždějí studenti na stáže na obdobné školy do Birminghamu, Porta, nebo Savolinny ve Finsku.

Pořádá škola exkurze, návštěvy výstav, veletrhů a podobně?

Studenti třetího ročníku jezdí na dvou až třídenní exkurze do podniků vyrábějící nábytek nebo materiály pro výrobu nábytku. Navštěvujeme například: TON Bystřice pod Hostýnem, TON Holešov, Kronospan Jihlava, Dřevozpracující družstvo Lukavec, Jitona Třebíč, BJS Humpolec, a další.

Kromě toho pořádáme pravidelné exkurze na ČZU Suchdol, navštěvujeme konferenci Interiéry Brno, veletrhy typu For Arch a For Interior, a další výstavy spojené s nábytkem, designem a interiérem jako Designblok a podobně.

Jak se využívá ve výuce internet, jak a kdy jsou na škole přístupné počítače?

Pro výuku předmětu Počítačová grafika je na škole vybavena počítačová učebna. Studenti třetího a čtvrtého ročníku, kteří zpracovávají úkoly v předmětu Konstrukce nábytku a Technologie na počítačích, jsou zpravidla vybaveni vlastními notebooky. Pro studenty, kteří nemají vlastní počítače, máme na oddělení několik nových notebooků k zapůjčení. V současné době se buduje nová Wi-Fi síť pro celou školu.

Co jsou klauzurní práce

Před koncem kalendářního roku (zpravidla poslední týden před Vánocemi) probíhají na celé škole tzv. klauzurní práce. Klauzurních prací se účastní všichni studenti všech oborů a ročníků na škole. Klauzurní práce probíhají tak, že studenti dostanou konkrétní zadání, které potom v průběhu cca jednoho týdne ve škole zpracovávají. Ostatní výuka odpadá. Práce všech studentů je potom hodnocena komisí složenou z vedení školy a všech vedoucích jednotlivých oborů. Po vyhodnocení je výstava Klauzurních prací přístupná veřejnosti.

Studenti našeho oboru dostávají v prvním ročníku na klauzurní práci zadání z předmětu Výtvarná příprava, vyšší ročníky mají zadání z odborných předmětů.

Co jsou plenéry?

Přesto že náš obor není zařazen mezi umělecké obory, jsme nedílnou součástí umělecké školy. Do výuky jsou zařazeny předměty jako Dějiny výtvarné kultury nebo Výtvarná příprava. Součástí výtvarné přípravy je i kreslení v plenéru. Před koncem školního roku jezdíme zhruba na týden kreslit do přírody. Kreslení je pro nás vyjadřovacím prostředkem, bez kterého nejsme schopni svoje myšlenky představit svým spolupracovníkům nebo potenciálním klientům. Tuto dovednost si pod vedením zkušených pedagogů – výtvarníků osvojí všichni naši studenti.

Plenéry jsou povinnou součástí výuky. Studenti, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů plenéru zúčastnit, zůstávají v Praze a mají náhradní výuku výtvarné přípravy.

Jak probíhá povinná praxe?

V období ústních maturitních zkoušek odcházejí studenti prvních až třetích ročníků na tzv. praxe. To znamená, že po dobu tří týdnů pracují v různých firmách zabývajících se činnostmi souvisejícími s nábytkářstvím. To nemusí být přímo truhlářská výroba, ale také například kovovýroba, tvarování plastů nebo třeba prodej nábytku. Praxe si studenti zajišťují sami – podle vlastních zájmů.

Praxe jsou povinné. Studentům, kteří si nezajistí vlastní praxi, bude praxe ve výrobě nabídnuta nebo v krajním případě zůstávají ve školních dílnách.

Jaké je uplatnění absolventů oboru Tvorba nábytku a interiéru?

Pro absolventy obou nábytkářských oborů se nabízí uplatnění na shodných typech VŠ. Studují s úspěchem obory Design nebo architektura na ČVUT, ale i různé obory na VŠUP a dalších Vysokých školách (ČZU v Praze; Západočeská univerzita v Plzni; Mendelova univerzita v Brně; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem…).

Protože naše škola má dlouholetou tradici a je velmi dobře hodnocena odbornou veřejností, absolventi nábytkářských oborů, kteří nemají zájem o další studium na vysokých školách, se velmi dobře uplatňují v praxi. Každoročně dostáváme řadu nabídek na zaměstnání od firem, zabývajících se navrhováním a projektováním nábytku a interiérů, ale i výrobou a prodejem nábytku.

Zajímá Vás ještě jiný obor?

Design nábytku a interiéru

Propagační grafika

Řezbářství a produktový design

Scénografie

Design herních předmětů

Užitá malba

Výstavní a prostorový design

Tvorba nábytku a interiéru

X